*** PLEASE NOTE:  IT MAY TAKE 7-10 DAYS FOR THE FARMS TO RESPOND TO YOUR APPLICATION – COLD & WET WEATHER HAS SLOWED DOWN THE CROP – PLEASE BE PATIENT ***

*** PLEASE NOTE:  IT MAY TAKE 7-10 DAYS FOR THE FARMS TO RESPOND TO YOUR APPLICATION – COLD & WET WEATHER HAS SLOWED DOWN THE CROP – PLEASE BE PATIENT ***

*** PLEASE NOTE:  IT MAY TAKE 7-10 DAYS FOR THE FARMS TO RESPOND TO YOUR APPLICATION – COLD & WET WEATHER HAS SLOWED DOWN THE CROP – PLEASE BE PATIENT ***

What do you need to do next?

 • If you applied to a series of farms when you submitted your application form, then you should be contacted by one or more of those farms shortly – although it can take 7-10 days as the farms are extremely busy getting ready for the harvest season
 • You can also contact our Participating Farms farms directly via Contact a Farm Direct or their social media channels
 • Farms will be looking for workers to start from late May, with the large peak of work available from July through to October
 • Once you start work on a participating farm, your details –  name and date of birth – will be cross-checked using the farm information and the information you provided when you signed up. The farm will use this to report the weeks that you have worked for them at the end of each month
 • Si vous avez présenté une demande à une série d’exploitations agricoles lorsque vous avez rempli votre inscription, vous devriez être contacté par une ou plusieurs de ces fermes sous peu
 • Vous pouvez également contacter directement les exploitations agricoles via leurs coordonnées de profil agricole ou leurs réseaux sociaux
 • Les fermes seront à la recherche de travailleurs pour commencer de la fin mai et travailler jusqu’en octobre
 • Une fois que vous commencez à travailler sur une ferme participante, vos coordonnées – en utilisant votre nom et votre date de naissance – seront appariées jusqu’à votre inscription lorsque les fermes déclarent leurs semaines travaillées à la fin de chaque mois.
 • Wenn Sie sich bei einer Reihe von Farmen beworben haben, als Sie Ihre Registrierung ausgefüllt haben, sollten Sie in Kürze von einem oder mehreren dieser Betriebe kontaktiert werden
 • Sie können Farmen auch direkt über ihre FarmProfil-Details oder ihre Social-Media-Kanäle kontaktieren
 • Die Betriebe werden arbeitskräftesuchen, die von Ende Mai beginnen und bis Oktober arbeiten
 • Sobald Sie mit der Arbeit auf einer teilnehmenden Farm beginnen, werden Ihre Daten – mit Ihrem Namen und Geburtsdatum – bis zu Ihrer Registrierung abgeglichen, wenn die Betriebe ihre Wochen am Ende eines jeden Monats melden
如果您填写注册申请系列农场那么这些农场多个农场尽快联系可以直接通过农场简细信息或交媒体渠道联系农场将找工人从5下旬开始,作到10月 开始参与农场工作您的详细信息 使用您的姓名出生日期 您的注册匹配农场报告每周每月月底工作
 • 등록을 채울 일련의 농장에 신청한 경우 하나 이상의 농장에 연락해야 합니다.
 • 프로필 세부 정보 또는 소셜 미디어 채널을 통해 농장에 직접 연락할 수도 있습니다.
 • 농장은 5월 하순부터 10월까지 근로자를 찾고 있습니다.
 • 참여 농장에서 작업을 시작하면 이름과 생년월일을 사용하여 농장이 매월 말에 근무를 보고할 귀하의 세부 정보가 등록과 일치합니다.
 • Nếu bạn đã nộp đơn vào một loạt các trang trại khi bạn điền vào đăng ký của mình thì bạn nên được liên hệ bởi một hoặc nhiều trang trại đó trong thời gian ngắn
 • Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các trang trại thông qua chi tiết Hồ sơ Trang trại hoặc các kênh truyền thông xã hội của họ
 • Các trang trại sẽ tìm kiếm công nhân bắt đầu từ cuối tháng 5 và làm việc đến tháng 10
 • Khi bạn bắt đầu làm việc tại một trang trại tham gia, thông tin chi tiết của bạn – sử dụng tên và ngày sinh của bạn – sẽ được khớp với Đăng ký của bạn khi các trang trại báo cáo tuần của họ hoạt động vào cuối mỗi tháng

The Harvest Trail is also a great way to find a farming job

Do you need general workplace help in your language?

Trouvez de l’aide dans votre langue à la vitrine horticole de l’Ombudsman du travail équitable (ADJ).

ADJ a développé des storyboards (courtes vidéos) pour différentes langues pour vous aider à comprendre vos droits et obligations dans les lieux de travail australiens. Ils ont des renseignements sur les droits et les droits fondamentaux en milieu de travail pour vous aider à vérifier que vous obtenez le bon salaire et à vous assurer que vous suivez les lois australiennes sur le lieu de travail.
FRANCAIS
Hilfe in Ihrer Sprache finden Sie im Fair Work Ombudsman (FWO) Horticulture Showcase.
FWO entwickelte Storyboards (kurze Videos) für verschiedene Sprachen, um Ihnen zu helfen, Ihre Rechte und Pflichten an australischen Arbeitsplätzen zu verstehen. Sie verfügen über Informationen über grundlegende Rechte am Arbeitsplatz und -Ansprüche, die Ihnen helfen, zu überprüfen, ob Sie die richtige Bezahlung erhalten, und sicherstellen, dass Sie die australischen Arbeitsgesetze befolgen.
DEUTSCH

在公平工作监察员 (FWO) 寻求您语言的帮助

FWO 为各种语言开发了故事板(短片),以帮助您了解您在澳大利亚工作场所的权利和义务。他们有关于基本工作场所权利和应享权利的信息,以帮助您检查您是否获得了正确的薪酬,并确保您遵守了澳大利亚工作场所法律。

中文

공정한 작업 옴부즈맨 (FWO)에서 귀하의 언어로 도움말을 찾기

FWO는 호주 직장에서 귀하의 권리와 의무를 이해하는 데 도움이 되는 다양한 언어에 대한 스토리보드(짧은 동영상)를 개발했습니다. 기본 직장 권리와 자격에 대한 정보를 가지고 있어 올바른 급여를 받고 있는지 확인하고 호주 직장 법을 준수하고 있는지 확인합니다.

한국어
Tìm trợ giúp bằng ngôn ngữ của bạn tại Fair Work Ombudsman (FWO)
FWO đã phát triển cốt truyện (video ngắn) cho các ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ bạn hiểu các quyền và nghĩa vụ của mình tại nơi làm việc ở Úc. Họ có thông tin về các quyền và quyền cơ bản tại nơi làm việc để giúp bạn kiểm tra xem bạn đang nhận được mức lương phù hợp và đảm bảo bạn đang tuân thủ luật nơi làm việc của Úc.
Việt