In Australia, all workers have rights and it is really important to all members of the Queensland Strawberry Growers Association that those rights are respected.

When people treat their workers poorly or underpay it hurts the huge number of farmers that do 100% the right thing by their workers. It is always the tiny minority that do the wrong thing and ruin the reputation of honest and hardworking farms.

On this page, you will find important links to tools and resources to help you if you are uncertain of your rights or do not know where you can turn to for assistance.

QSGA strongly urges anyone who feels that they have not been fairly treated or properly paid for the work they have done to take action.

KNOW YOUR RIGHTS

What are my rights?

As a worker in Queensland, your rights and entitlements are protected by a number of State and Commonwealth laws.

This means you are entitled to:

Is there a government agency that is responsible?

Yes – The Fair Work Ombudsman (FWO) is an independent statutory office and their services are free to all workers and employers in Australia.

Their main role is to:

 • promote harmonious, productive and cooperative workplace relations
 • ensure compliance with Australian workplace laws
 • monitor certain 457 and 482 subclass visa arrangements.

Their free services include:

 • a single point of contact for reliable and timely information about Australia’s workplace relations system
 • educating people working in Australia about fair work practices, rights and obligations
 • assessing complaints or suspected breaches of workplace laws, awards and registered agreements and some Fair Work Commission orders
 • litigating in some circumstances to enforce workplace laws and deter people from doing wrong in the community
 • building strong and effective relationships with industry, unions and other stakeholders.

Are there tools & resources available for both workers and employers in Horticulture?

Yes – The FWO has created the Horticulture Showcase – a dedicated web-based resource centre making it easier to understand your workplace rights and obligations in the industry.

Quels sont mes droits?

En tant que travailleur dans le Queensland, vos droits et droits sont protégés par un certain nombre de lois de l’État et du Commonwealth.

Cela signifie que vous avez droit à :

Y a-t-il un organisme gouvernemental responsable?

Oui – Le Fair Work Ombudsman (FWO) est un bureau statutaire indépendant et leurs services sont gratuits pour tous les travailleurs et employeurs en Australie.

Leur rôle principal est de:

 • promouvoir des relations de travail harmonieuses, productives et coopératives;
 • veiller au respect des lois australiennes sur le lieu de travail
 • surveiller certains arrangements de visa de sous-classe 457 et 482.

Leurs services gratuits comprennent:

 • un point de contact unique pour obtenir des informations fiables et opportunes sur le système australien de relations de travail
 • éduquer les personnes travaillant en Australie sur les pratiques, les droits et les obligations du travail équitable
 • évaluer les plaintes ou les infractions présumées aux lois sur le lieu de travail, aux sentences et aux ententes enregistrées, ainsi qu’à certaines ordonnances de la Commission du travail équitable;
 • plaide dans certaines circonstances pour faire respecter les lois sur le lieu de travail et dissuader les gens de faire du mal dans la collectivité;
 • établir des relations solides et efficaces avec l’industrie, les syndicats et d’autres intervenants.

Y a-t-il des outils et des ressources disponibles Français?

Was sind meine Rechte?

Als Arbeitnehmer in Queensland sind Ihre Rechte und Ansprüche durch eine Reihe von Gesetzen des Staates und des Commonwealth geschützt.

Das bedeutet, dass Sie Anspruch auf:

Gibt es eine Regierungsbehörde, die dafür verantwortlich ist?

Ja – Der Ombudsmann für faire Arbeit (FWO) ist ein unabhängiges Gesetzundamt, und ihre Dienstleistungen sind für alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Australien kostenlos.

Ihre Hauptaufgabe ist:

 • Förderung harmonischer, produktiver und kooperativer Arbeitsbeziehungen
 • Sicherstellung der Einhaltung der australischen Arbeitsgesetze
 • bestimmte Visaregelungen der Unterklassen 457 und 482 überwachen.

Zu ihren kostenlosen Dienstleistungen gehören:

 • eine zentrale Anlaufstelle für zuverlässige und zeitnahe Informationen über Australiens System für Arbeitsbeziehungen
 • Schulung von Menschen, die in Australien arbeiten, über faire Arbeitspraktiken, Rechte und Pflichten
 • Bewertung von Beschwerden oder mutmaßlichen Verstößen gegen Arbeitsgesetze, Prämien und registrierte Vereinbarungen sowie einige Aufträge der Fair Work Commission
 • unter bestimmten Umständen, um Arbeitsgesetze durchzusetzen und Menschen davon abzuhalten, in der Gemeinschaft Unrecht zu tun
 • Aufbau starker und effektiver Beziehungen zu Industrie, Gewerkschaften und anderen Interessenträgern.

Gibt es Werkzeuge und Ressourcen, die zur Verfügung stehen Deutsch?

– Besuchen Sie  https://www.fairwork.gov.au/language-help/german

권리는 무엇입니까?

 퀸즈랜드의 근로자로서 귀하의 권리와 자격은 여러 연방 법률에 의해 보호됩니다.

 이는 귀하에게 다음과 같은 자격이 있음을 의미합니다.

 •  최소한 최저 임금을 받다
 • 안전한 직장
 • 합리적인 시간, 휴식 시간 휴가
 • 고용 조건에 대한 정보
 • 공정하고 존중하며 차별없이 대우받습니다.
 • 귀하에게 제공되는 경우 적합한 숙박 시설
 • 제공되는 경우 안전한 운송
 • 당신이 원한다면 노조의 회원이 되십시오

노동자의 권리를담당하는 정부 기관이있습니까?

예 – 공정 한 작업 옴부즈맨 (FWO)은 독립적 인 법정 사무실이며, 그들의 서비스는 호주의 모든 근로자와 고용주에게 무료입니다.

그들의 주요 역할은 다음과 같은 것입니다.

 • 조화롭고 생산적이며 협력적인 직장 관계 촉진
 • 호주 직장 법규 준수 보장
 • 특정 457 및 482 하위 클래스 비자 준비를 모니터링합니다.

무료 서비스는 다음과 같습니다.

 • 호주의 직장 관계 시스템에 대한 신뢰할 수 있고 시기 많은 정보를 위한 단일 연락 지점
 • 공정한 업무 관행, 권리 및 의무에 대해 호주에서 일하는 사람들에게 교육
 • 직장 법, 상 및 등록 계약 및 일부 공정 노동위원회 명령의 불만 또는 위반 의심 평가
 • 직장 법을 시행하고 지역 사회에서 사람들이 잘못하는 것을 막기 위해 어떤 상황에서 소송을 제기
 • 산업, 노조 및 기타 이해 관계자와 강력하고 효과적인 관계를 구축합니다.

한국어로 사용할 수 있는 도구와 리소스가 있습니까?

예 –  https://www.fairwork.gov.au/language-help/korean  방문

我的权利是什么?

作为昆士兰州的工人,您的权利和权利受到许多州和联邦法律的保护。

这意味着您有权:

是否有负责的政府机构?

是的,公平工作监察员(FWO)是一个独立的法定办事处,他们的服务 对澳洲所有工人和雇主都是免费的

他们的主要作用是:

 • 促进和谐、富有成效和合作的工作场所关系
 • 确保遵守澳大利亚工作场所法律
 • 监控某些 457 和 482 子类签证安排。

他们的免费服务包括:

 • 关于澳大利亚工作场所关系系统的可靠和及时信息的单一联络点
 • 教育在澳大利亚工作的人了解公平的工作实践、权利和义务
 • 评估投诉或涉嫌违反工作场所法律、裁决和注册协议以及一些公平工作委员会命令
 • 在某些情况下提起诉讼, 以执行工作场所法律, 阻止人们在社区做错事
 • 与行业、工会和其他利益相关者建立牢固有效的关系。

是否有工具和资源可用简体中文?

是–访问 https://www.fairwork.gov.au/language-help/simplified-chinese

Quyền của tôi là gì?

Là một công nhân ở Queensland, quyền và quyền lợi của bạn được bảo vệ bởi một số luật của Tiểu bang và Khối thịnh vượng chung.

Điều này có nghĩa là bạn có quyền:

Có cơ quan chính phủ nào chịu trách nhiệm không?

Có – Thanh tra công việc công bằng (FWO) là một văn phòng theo luật định độc lập và các dịch vụ của họ miễn phí cho tất cả người lao động và người sử dụng lao động ở Úc.

Vai trò chính của họ là:

 • thúc đẩy quan hệ nơi làm việc hài hòa, hiệu quả và hợp tác
 • đảm bảo tuân thủ luật pháp nơi làm việc của Úc
 • theo dõi một số thỏa thuận thị thực phân lớp 457 và 482.

Các dịch vụ miễn phí của họ bao gồm:

 • một đầu mối liên hệ duy nhất để biết thông tin đáng tin cậy và kịp thời về hệ thống quan hệ nơi làm việc của Úc
 • giáo dục những người làm việc tại Úc về thực tiễn làm việc công bằng, quyền và nghĩa vụ
 • đánh giá các khiếu nại hoặc nghi ngờ vi phạm luật tại nơi làm việc, giải thưởng và thỏa thuận đã đăng ký và một số lệnh của Ủy ban Công việc Công bằng
 • kiện tụng trong một số trường hợp để thực thi pháp luật tại nơi làm việc và ngăn chặn mọi người làm sai trong cộng đồng
 • xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và hiệu quả với ngành công nghiệp, công đoàn và các bên liên quan khác.

Có công cụ và tài nguyên nào có sẵn bằng tiếng Việt không?

Có – truy cập https://www.fairwork.gov.au/language-help/vietnamese